Friday, 09/12/2022 - 23:20|
✒🖋HỌC TẬP SÁNG TẠO 👨‍🎓👩‍🎓 RÈN LUYỆN CHĂM NGOAN 🤸‍♀️⛹️‍♀️ VUI CHƠI LÀNH MẠNH 👩🧑👧👦 XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN HỌC SINH TÍCH CỰC 🏫TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH THÁN🕍

Kế hoạch Tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2022 – 2023

  UBND HUYỆN QUỐC OAI             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH THẠCH THÁN                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

           Số:  12   /KH-THTT                                

                                                                    Thạch Thán, ngày 21 tháng 5  năm 2022

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2022 2023

 
  

 

Căn cứ Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ GDĐT về ban hành Điều lệ trường tiểu học; Thông tư 36/2017//TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT về ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở GD&ĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Công văn số 942/SGD&ĐT-QLT ngày12/4/2022 của Sở GD&ĐT Hà Nội về hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2022-2023;

           Căn cứ Chỉ thị số 06 /UBND ngày 10/ 5 /2022 của Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai  về  việc tăng cường chỉ đạo công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2022-2023 trên địa bàn huyện Quốc Oai; Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 21/5/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai về Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2022-2023

          Trường Tiểu học Thạch Thán xây dựng Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2022 - 2023  như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

         - Tổ chức tuyển sinh đúng quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh (HS) và cha mẹ HS; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học. 

- Đảm bảo 100% trẻ em 6 tuổi sinh năm 2016 đều được huy động đến trường vào học lớp 1 theo quy định của Luật Giáo dục; thực hiện nghiêm túc việc tuyển sinh theo đúng phân tuyến của Ủy ban nhân dân Huyện Quốc Oai.

- Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo 5 rõ: tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, phương thức tuyển sinh, thời gian tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

- Nâng cao chất lượng công tác tuyển sinh, bổ sung CSVC, thiết bị dạy học đảm bảo cho học sinh được học 2 buổi/ ngày; không vận động quyên góp và thu các khoản ngoài quy định khi tuyển sinh; tuyệt đối không nhận trẻ thiếu tuổi vào lớp 1.

II. NỘI DUNG TUYỂN SINH

1. Phương thức, độ tuổi và chỉ tiêu tuyển sinh

Căn cứ quy định về độ tuổi đến trường của Luật Giáo dục 2019 và quy định phân tuyến tuyển sinh của Ủy ban nhân dân Huyện Quốc Oai. Năm học 2022 - 2023 trường Tiểu học Thạch Thán tổ chức tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển tất cả các học sinh thuộc diện sau:

1.1. Độ tuổi : Trẻ sinh năm 2016 (từ ngày 01/01/2016 đến 31/12/2016); trẻ em khuyết tật; trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ ở nước ngoài về có thể tuyển vào học lớp 1 độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi.

1.2. Địa bàn tuyển  sinh: Học sinh có hộ khẩu tại xã Thạch Thán.

         1.3. Chỉ tiêu

- Số học sinh: 102

- Số lớp: 03  

2. Hồ sơ dự tuyển

-  Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu) đối với trường hợp tuyển sinh trực tiếp; in phiếu trên hệ thống đối với trường hợp tuyển sinh trực tuyến;

 -  Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

 -  Bản phô tô sổ hộ khẩu, tạm trú (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc  giấy xác nhận về thông tin cư trú (theo mẫu CT07 ban hành kèm theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an) giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú của cơ quan đăng ký cư trú.

3) Thời gian tuyển sinh

3.1. Tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến:

- Cha (mẹ) học sinh đăng kí tuyển sinh trực tuyến cho học sinh vào lớp 1 (theo hướng dẫn) từ ngày từ ngày 01/7/2022 đến 03/7/2022.

3.2. Tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp:

- Đợt 1: từ ngày 13/7/2022 đến ngày 18/7/2022; ( Sáng từ 7h30p đến 11h00p; chiều từ 14h00p đến 17h00p). 

- Đợt 2 : Từ ngày 21/7/2022 đến ngày 22/7/2022  (tuyển bổ sung nếu còn thiếu chỉ tiêu và được xét duyệt của PGD&ĐT Quốc Oai).

        4. Một số lưu ý trong tổ chức tuyến sinh   

- Trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến: Cha (mẹ) học sinh có thể đối chiếu hồ sơ tuyển sinh tại trường từ khi nhận được thông báo đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công đến 17h00 ngày 18/7/2022.

- Trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp: Cha (mẹ) học sinh mang hồ sơmã tuyển sinh của học sinh đến trường để hoàn tất thủ tục tuyển sinh theo quy định.

 - Khi tiếp nhận hồ sơ của học sinh, cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra kỹ hồ sơ, đặc biệt phải kiểm tra các thông tin cá nhân như họ tên, ngày sinh, nơi sinh, … trong giấy khai sinh, hộ khẩu nếu thấy trùng khớp cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao giấy khai sinh : Đã kiểm tra khớp với bản chính khai sinh và hộ khẩu” sau đó ký và ghi rõ họ tên, Hiệu trưởng ký và đóng dấu xác nhận. Bản sao giấy khai sinh có xác nhận này sẽ là căn cứ để ghi vào hồ sơ học tập, cấp văn bằng chứng chỉ cho học sinh sau này. Cán bộ tuyển sinh và Hiệu trưởng nhà trường phải chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và xác nhận trên.

- Nhà trường cập nhật danh sách học sinh trúng tuyển vào hệ thống sổ điểm điện tử trên phần mềm quản lý dữ liệu ngành chậm nhất ngày 23/7/2022.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.1. Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng:

- Chỉ đạo giáo viên, nhân viên phối hợp Công an xã, cán bộ dân số xã và  trường Mầm non Thạch Thán tổ chức điều tra số trẻ 6 tuổi - sinh năm 2016 trên địa bàn xã Thạch Thán.

- Xây dựng Kế hoạch tuyển sinh trình Phòng GD&ĐT Quốc Oai phê duyệt.

- Triển khai Kế hoạch tuyển sinh đã được Phòng GD&ĐT Quốc Oai phê duyệt. Tổ chức hội nghị hướng dẫn công tác tuyển sinh cho các thành viên Hội đồng tuyển sinh.

- Lập tờ trình đề nghị Phòng GD&ĐT Quốc Oai ra Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh của nhà trường.

- Công bố công khai việc phân tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, phương thức tuyển sinh, thời gian tuyển sinh; các quy định về độ tuổi, hồ sơ tuyển sinh tại các điểm trường trên địa bàn trước khi bắt đầu tuyển sinh 15 ngày để cha mẹ học sinh biết và chuẩn bị hồ sơ nhập học cho con em tại các trường.

- Chỉ đạo Hội đồng tuyển sinh tổ chức tuyển sinh theo đúng kế hoạch và hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội và Phòng GD&ĐT.

- Thành lập tổ công tác hỗ trợ và triển khai tuyển sinh trực tuyến của trường.

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị và kinh phí phục vụ cho công tác tuyển sinh.

1.2 .Phó hiệu trưởng - PCT Hội đồng

- Thực hiện theo sự phân công, chỉ đạo của Hiệu trưởng về công tác tuyển sinh.

- Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể xã Thạch Thán, tổ chức điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn được phân công, chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác tuyển sinh năm học 2022-2023.

- Giúp Hiệu trưởng tổ chức thông tin, tuyên truyền tới nhân dân, cha mẹ học sinh; tiếp nhận thông tin phản hồi (nếu có) về công tác tuyển sinh lớp1;

Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiến hành công tác tuyển sinh theo đúng Kế hoạch;

- Thông báo công khai tại trường các quy định về phân tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, phương thức tuyển sinh, thời gian tuyển sinh; các quy định về độ tuổi, hồ sơ tuyển sinh. Cấp mã tuyển sinh trực tuyến (kèm theo mật khẩu) và bàn giao cho phụ huynh học sinh xong trước 27/5/2022 (cấp mã tuyển sinh lớp 6 cho học sinh lớp 5). Bảo đảm việc bảo mật mã số học sinh.

- Chỉ đạo tuyển sinh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng, đúng chỉ tiêu được giao.

1.3. Thư kí :

- Tổng hợp danh sách học sinh tham gia tuyển sinh trực tuyến, cập nhật dữ liệu tuyển sinh vào phần mềm sổ điểm điện tử (chậm nhất 03/8/2021).

- Niêm yết kế hoạch, thông báo tuyển sinh tại cổng trường và khu vực tuyển sinh (khi được phòng GD&ĐT phê duyệt).

1.4.Ủy viên

- Trực hỗ trợ cha mẹ học sinh trong thời gian tuyển sinh trực tuyến và trực tiếp.

- Tiếp nhận hồ sơ từ cha mẹ học sinh.

- Kiểm tra đối chiếu hồ sơ với phiếu điều tra. Tập hợp lập danh sách học sinh theo xóm.

Trên đây Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2022-2023, Trường Tiểu học Thạch Thán yêu cầu các bộ phận, cá nhân có liên quan nghiên cứu kỹ văn bản và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng hướng dẫn. Trong quá trình thực hiện, có vấn đề vướng mắc, yêu cầu báo cáo ngay với lãnh đạo nhà trường để chỉ đạo, giải quyết kịp thời./.

Nơi nhận :

(Để b/c)

 - PGD&ĐT Quốc Oai;      

 - UBND xã Thạch Thán;

 - Các thành viên HĐTS;

 - Lưu: VT.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Nga

PHÊ DUYỆT CỦA PGD&ĐT

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

 

LỊCH TUYỂN SINH

Thời gian

Nội dung công việc

Phân công thành viên HĐTS

Từ 27/6 – 30/6/2022

- Họp ban tuyển sinh phân công nhiệm vụ.

- Báo cáo KH tuyển sinh với xã

 

Đ/c Nga - Trưởng BTS

Đ/c Vũ Thị Hà - Thư ký

Từ  1/7 - 3/7/2022

- Tuyển sinh trực tuyến

- Giúp đỡ phụ huynh vào PMTS

Đ/c Hường - Phó BTS

Đ/c Mai, Thu Hà, Chung, Hồng - Ủy viên BTS

Đ/c Vũ Hà - Thư ký

Từ 4/7 - 12/7/2022

Tổng hợp số lượng đăng ký tuyển sinh trực tuyến

Đ/c Mai - Ủy viên BTS

Đ/c Vũ Hà - Thư ký

Từ  13/7-18/7/2022

Tuyển sinh trực tiếp: tiếp nhận hồ sơ học sinh

Đ/c Hường - Phó BTS

Đ/c Mai, Thu Hà, Chung, Hồng - Ủy viên BTS

Từ  21/7 - 22/7/2022

Tuyển sinh bổ sung (nếu có)

Đ/c Hường- Phó BTS

Đ/c Mai - Ủy viên BTS

Đ/c Hà - Thư ký

Từ  25/7- 29/7/2022

Kiểm tra đối chiếu hồ sơ với phiếu điều tra. Tập hợp lập danh sách học sinh theo xóm.

Đ/c Thu Mai, Thu Hà, Chung, Hồng - Ủy viên BTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Trường Tiểu học Thạch Thán
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 42
Hôm qua : 120
Tháng 12 : 787
Năm 2022 : 22.704