Friday, 09/12/2022 - 22:23|
✒🖋HỌC TẬP SÁNG TẠO 👨‍🎓👩‍🎓 RÈN LUYỆN CHĂM NGOAN 🤸‍♀️⛹️‍♀️ VUI CHƠI LÀNH MẠNH 👩🧑👧👦 XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN HỌC SINH TÍCH CỰC 🏫TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH THÁN🕍

Kế hoạch triển khai ứng dụng CNTT trong trường học

KẾ HOẠCH

Triển khai ứng dựng CNTT trong trường học

Năm học 2022-2023

 

Thực hiện Công văn số 40/KH-PGD&ĐT ngày 14/10/2022 của Phòng GD&ĐT Quốc Oai về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành GD&ĐT huyện Quốc Oai năm học 2022-2023;

Để tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) một cách hiệu quả trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, trường TH Thạch Thán xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng CNTT năm học 2022-2023 cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong nhà trường trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của thành phố, Sở GD&ĐT, UBND huyện và Phòng GD&ĐT; thực hiện đồng bộ việc ứng dụng CNTT trong các hoạt động quản lý và giáo dục trong nhà trường.

2.Yêu cầu

Ban giám hiệu nhà trường quán triệt và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch, tập trung nguồn lực cho hoạt động ứng dụng CNTT tại trường; gắn kết chặt chẽ các hoạt động của ngành, nhà trường, GV và PH với ứng dụng CNTT.

3. Các chỉ tiêu

       - 100% CB, GV, NV sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục trong quản lý, điều hành; dạy và học.

       - 100% CB, GV, NV khai thác sử dụng có hiệu quả trang thông tin điện tử; các ứng dụng miễn phí, hệ thống mail và trang web nhà trường;

       - 100% các đồng chí GV tham gia tích cực, hiệu quả cuộc thi thiết kế bài giảng Elearing, các hoạt động trong ngày hội CNTT cấp cụm, cấp huyện;

       - Nhà trường có một phòng thực hành tin học được kết nối mạng và triển khai dạy tin học;

       - 100% các các đồng chí GV ứng dụng phần mềm dạy học trực tuyến phù hợp với điều kiện thực tế;

       -  Thực hiện ít nhất 2 chuyên đề bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên bằng hình thức trực tuyến, trực tiếp.

       II. Nhiệm vụ trọng tâm

1. Quán triệt các văn bản chỉ đạo trọng tâm về CNTT

Tăng cường quán triệt, nhận thức đầy đủ về chủ trương chuyển đổi số của Trung ương, của thành phố và ngành Giáo dục, tạo nền tảng, khơi gợi sự sáng tạo đột phá để ứng dụng CNTT và chuyển đổi số mạnh mẽ trong mọi hoạt động của ngành, của đơn vị.

          2. Ứng dụng CNTT trong đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học, thi và kiểm tra đánh giá

            - Sử dụng phần mềm Zoom dạy học trực tuyến để sẵn sàng áp dụng khi học sinh không thể đến trường do dịch COVID-19; sử dụng tối đa lợi ích phần mềm quản lý học tập trong kết nối và t chức các hoạt động giáo dục giữa nhà trường, giáo viên với học sinh như Arota, zalo,… trong việc hướng dẫn học sinh tự học, giao nhiệm vụ về nhà cho học sinh, kim tra đánh giá và phối hợp với gia đình trong triển khai các hoạt động giáo dục ngay cả trong điều kiện học sinh đến trường bình thường.

            - Tăng cường áp dụng hình thức dạy học trc tuyến theo quy định tại Thông tư số 09/2021/TT-GDĐT và phù hợp với điều kiện thực tế, nhu cầu của mỗi nhà trường, tiếp tục đy mạnh khai thác hệ thống http://study.hanoi.edu.vn và ứng dụng truyền thông của ngành hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành ngành GD&ĐT đ tăng cường sự tương tác giữa gia đình và nhà trường, hỗ trợ giáo viên giao nhiệm vụ về nhà cho học sinh, kim tra đánh giá và phối hợp với gia đình trong triển khai các hoạt động giáo dục.

            - Chỉ đạo giáo viên tích cực gửi video bài học qua các trang mang, nhóm lớp để học sinh tự học và tự củng cố bài.

           - Tăng cường ứng dụng CNTT và chuyền đổi số trong các hoạt động thi, kim tra, đánh giá: tăng cường đánh giá thường xuyên bằng hình thức trực tuyến; từng bước t chức trin khai thi, kiểm tra, đánh giá trên máy tính có hiệu quả.

            - Triển khai hiệu quả hệ thống thư viện điện tử (bao gồm phần mềm quản trị thư viện và cơ sở dữ liệu (CSDL) số hóa sách và tài nguyên phục vụ dạy học), kết ni liên thông với các kho học liệu số, chia sẻ tài nguyên số hóa giữa các cơ sở giáo dục, cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên.

           - Tuyên truyền đ giáo viên tích cực đóng góp tài nguyên xây dựng nội dung kho học liệu điện tử của ngành; phát huy vai trò của t chuyên môn trong đánh giá, lựa chọn học liệu số trước khi đưa vào sử dụng ở nhà trường.

           - Khuyến khích giáo viên tham gia Cuộc thi xây dựng thiết bị dạy học số do Bộ GD&ĐT phát động.

3.  ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong đổi mói phương thức quản trị sở giáo dục và quản lý nhà nước về giáo dục theo hướng tinh gọn, hiệu quả, minh bạch

           - Thực hiện quản lý giáo dục chuyên ngành tại địa chỉ https://csdl.hanoi.edu.vn  đáp ứng yêu cầu của Thông tư số 26/2019/TT-BGDĐT ngày 30/12/2019 Quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống cơ sở d liệu ngành đối với giáo dục phố thông và các văn bản hướng dẫn chỉ đạo khác của Bộ GD&ĐT.

          - Tiếp tục đẩy mạnh triển khai sử dụng phần mềm truyền thông giáo dục nhằm đáp ứng yêu cầu gửi, nhận thông tin ch đạo, điều hành một cách an toàn, đầy đủ, chính xác từ Phòng Giáo dục với nhà trường.

          - Tiếp tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong ngành GD&ĐT. Đy mạnh triền khai thanh toán không dùng tiền mặt. Đẩy mạnh hình thức thanh toán các khoản thu bằng hình thức trực tuyến không dùng tiền mặt; kết nối phần mềm quản lý tài chính của nhà trường với các nền tảng thanh toán không dùng tiền mặt.

          - Tăng cường ứng dụng phương thức họp trực tuyến để tổ chức họp, hội nghị, hội thảo qua mạng và tố chức sinh hoạt chuyên môn nói chung và sinh hoạt chuyên môn thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 nói riêng; tiếp tục tham gia hiệu quả hội nghị trực tuyến với các cấp ngành giáo dục.

          - Tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại nhà trường theo quy định tại Thông tư s 37/2020/TT- BGDĐT ngày 05/10/2020 của Bộ GD&ĐT. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT tập hun giáo viên qua Internet theo hướng dẫn của Thông tư số 21/2017/TT- BGDĐT ngày 06/9/2017; báo cáo kết quả tập huấn giáo viên qua hệ thống TEMIS theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

            4. Đảm bảo các điều kiện về hạ tầng số, trang thiết bị triển khai ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong GD&ĐT; tăng cường đầu tư hạ tầng thiết bị phục vụ ứng dụng CNTT và dạy môn tin học một cách hiệu quả và thiết thực

          - Sử dụng ít nhất 2 đường truyền Internet của các nhà cung cấp khác nhau, kết hp các phần mềm dạy học trực tuyến phổ biến. Đầu tư thiết bị bảo mật cho hệ thống mạng và phần mềm bản quyền cho máy tính của nhà trường.

          - Đề xuất mua sắm bổ sung, duy trì, nâng cấp trang thiết bị đáp ứng yêu cầu triển khai ứng dụng CNTT, chuyển đối số, dạy môn Tin học, dạy học trực tuyến và làm việc trực tuyến; phối hợp các đơn vị cung cấp hạ tầng viễn thông nâng cấp đường truyền nhằm đáp ứng nhu cầu cho các hoạt động dạy, học, kiểm tra đánh giá trực tiếp, trực tuyến.  

          -  Trin khai các biện pháp đảm bảo an toàn an ninh đối với các hệ thống CNTT. Thường xuyên rà soát, khc phục các nguy cơ mất an toàn, an ninh thông tin. Đy mạnh tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh kỹ năng nhận biết, phòng tránh các nguy cơ mất an toàn thông tin khi sử dụng các phần mềm trực tuyến và thiết bị cá nhân như điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính cá nhân.

            5. Bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT

            - Có kế hoạch nâng cao năng lực ứng dụng CNTT đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông; kỹ năng đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; kỹ năng khai thác sử dụng có hiệu quả các phần mềm quản lý trong nhà trường; sử dụng phần mềm trình chiếu, phần mềm hỗ trợ soạn bài giảng điện tử, phần mềm dạy học để đổi mới nội dung, phương pháp dạy học trên lớp học, xây dựng bài giảng Eleaning, xây dựng sách giáo khoa điện tử; khai thác các nguồn học liệu, kỹ năng tìm kiếm thông tin trên Internet; kỹ năng cài đặt hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng cơ bản; kỹ năng sửa chữa, khắc phục những hỏng hóc đơn giản của máy tính và thiết bị CNTT.

III. Lịch triển khai

Thời gian

Nhiệm vụ

Người thực hiện

10/2022

  • Xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng CNTT năm học 2022-2023

- BGH

 

Từ 11/2022 Đến 04/2023

  • Triển khai các nhiệm vụ ứng dụng CNTT theo kế hoạch
  • Bồi dưỡng giáo viên, nhân viên về kỹ năng CNTT

- BGH

 

- GV Tin học

05/2023

Báo cáo tổng kết ứng dụng CNTT năm học 2022-2023

- BGH

05/2023

Đánh giá, xếp loại việc khai thác, sử dụng trang thông tin điện tử của GV.

- BGH

       IV. Tổ chức thưc hiện

          * Đối với Ban giám hiệu        

          - Xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT, triển khai cuộc thi xây dng thiết bị dạy học số do Bộ GD&ĐT phát động, báo cáo kết quả về phòng GD&ĐT; ứng dụng vào các hoạt động của nhà trường một cách cụ thế, khả thi trên cơ sở kế hoạch của phòng GD&ĐT. Trin khai kế hoạch một cách nghiêm túc, có hiệu quả.

          - Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng nhằm cao nhân thức cho cán bộ quản lý và giáo viên về vai trò của ứng dụng CNTT trong các hoạt động GDĐT và các kết quả ứng dụng CNTT đã đạt được.

          - Tổ chức tập huấn, khai thác, ứng dụng phần mềm EnetViet, các ứng dụng miễn phí, trang thông tin điện tử của nhà trường, hệ thống email nội bộ nhằm tăng cường thông tin trong nội bộ đơn vị, trao đổi giữa gia đình và nhà trường.

        - Thường xuyên kiếm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm việc ứng dụng CNTT vào các bài giảng của giáo viên tại đơn vị. Làm tốt công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tại đơn vị.

        - Bố trí kinh phí nhằm đầu tư thỏa đáng hệ thống máy tính, máy chiếu, máy in, hệ thống mạng và các thiết bị CNTT khác theo hướng thiết thực, hiệu quả.

* Đối với tổ chuyên môn:

- Triển khai kế hoạch ứng dụng CNTT tới GV, NV trong tổ.

            - Tổ chức thảo luận trong tổ, nhóm chuyên môn để có giải pháp ứng dụng hiệu quả CNTT vào các hoạt động giảng dạy, giáo dục.

Trên đây là kế hoạch triển khai ứng dụng CNTT của trường TH Thạch Thán năm học 2022-2023 đề nghị các bộ phân nhà trường nghiêm túc thực hiện.

Tác giả: Trường Tiểu học Thạch Thán
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 41
Hôm qua : 120
Tháng 12 : 786
Năm 2022 : 22.703