Friday, 09/12/2022 - 22:58|
✒🖋HỌC TẬP SÁNG TẠO 👨‍🎓👩‍🎓 RÈN LUYỆN CHĂM NGOAN 🤸‍♀️⛹️‍♀️ VUI CHƠI LÀNH MẠNH 👩🧑👧👦 XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN HỌC SINH TÍCH CỰC 🏫TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH THÁN🕍

KẾ HOẠCH Kiểm tra giữa học kì 2 năm học 2021-2022

 

KẾ HOẠCH

Kiểm tra giữa học kì 2 năm học 2021-2022

 

 

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 28/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định đánh giá học sinh Tiểu học;

Căn cứ Thông tư số 09/TT-BGDĐT, ngày 30/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên

Căn cứ Quyết Định số 3952/QĐ-UBND, ngày 16/08/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2021-2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 của trường Tiểu học Thạch Thán. Trường Tiểu học Thạch Thán xây dựng kế hoạch kiểm tra giữa kì 2 năm học 2021-2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Đánh kết quả các môn học, hoạt động giáo dục; năng lực, phẩm chất học sinh lớp 4,5 môn Toán, Tiếng Việt giữa học kì 2 năm học 2021-2022.

- Xác định thành tích học tập, rèn luyện theo mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt của chương trình và sự tiến bộ của học sinh để nhà trường có kế hoạch hướng dẫn hoạt động học tập, điều chỉnh các hoạt động dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

2. Yêu cầu:

- 100% học sinh lớp 4, 5 tham gia đầy đủ, nghiêm túc, trung thực.

- Cán bộ, giáo viên nhà trường cần nắm chắc mục đích, yêu cầu, quy trình thực hiện KTĐK trực tuyến; phổ biến cụ thể, chi tiết, rõ ràng về nội dung, cách thức thực hiện, các quy định KTĐK trực tuyến tới học sinh và phụ huynh học sinh; phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh trong suốt quá trình thực hiện.

- Học sinh, phụ huynh học sinh thực hiện nghiêm túc các quy định về KTĐK qua Internet trong suốt quá trình thực hiện các bài kiểm tra.

II. NỘI DUNG:

1. Thời gian

- 7h30’’ ngày 31/3/2022

2. Phương tiện, phần mềm, hình thức kiểm tra

- Phương tiện: Máy tính, điện thoại

- Phần mềm: Zoom cloud meeting, Zalo, Google forms, Azota

- Hình thức: Thi Trực tuyến

3. Đối tượng kiểm tra: Tất cả học sinh từ lớp 4, 5 đang học tại  trường Tiểu học Thạch Thán năm học 2021-2022.

4. Nội dung kiểm tra

4.1. Môn Toán:

- Kiểm tra bằng hình thức trắc nghiệm 100% trên google Forms.

- Nhà trường ra đề thi và gửi đường link vào phần chat trên phòng zoom của lớp, HS tuy cập vào link để làm bài.

- Đề thi được trộn, mỗi học sinh 1 đề khác nhau.

- Cấu trúc đề: Gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu được 0,5 điểm.

4.2. Môn Tiếng Việt

4.2.1 Kiểm tra đọc: GVCN thực hiện kiểm tra, lấy điểm trong các tiết ôn tập môn Tiếng Việt theo chương trình môn học.

4.2.2. Kiểm tra đọc hiểu: Kiểm tra bằng hình thức trắc nghiệm  trên google Forms.

- Nhà trường ra đề thi và gửi đường link vào phần chat trên phòng zoom của lớp, HS tuy cập vào link để làm bài.

- Cấu trúc đề: Học đọc thầm văn bản là một bài văn trong sách giáo khoa

lớp 5 từ tuần 19 đến tuần 27 (không thuộc bài đọc hiểu đã học) sau đó làm bài tập trắc nghiệm nhiều lựa chọn gồm 10 câu.

4.2.3 Phần chính tả và tập làm văn

- Kiểm tra tự luận trên giấy ô li.

- GV chia sẻ đề thi trên phòng zoom, HS làm bài vào giấy, hết thời gian thì chụp và gửi bài vào Azota cho GV.

4.3. Thời gian thi cụ thể:

Khối

Ngày

Môn

Thời gian vào phòng thi

Giờ kiểm tra

4,  5

31/3/2022

Toán

7h20’’

7h45’’-8h25’’

Tiếng Việt

Đọc hiểu

8h30’’

8h40’’-9h10’’

Chính tả, Tập làm văn

9h15’’

9h20’’- 10h10’’

4.4 Một số lưu ý trong quá trình thi

- Trong quá trình thi nếu HS gặp sự cố như: Lỗi đường truyền; mất điện,... Ban coi sẽ xem xét và tiến hành cho học sinh thi lại. Nếu trường hợp HS tự thoát ra khỏi bài thi, vào thi muộn hơn 5 phút thì sẽ tổ chức thi lại.

- Sau khi làm bài xong HS kiểm tra rà soát lại bài làm thật kĩ rồi mới nộp bài.

- GV coi thi trên hệ thống kết hợp mở phòng zoom để giám sát học sinh.

5. Tổ chức coi, chấm

(Có Quyết định và danh sách các thành viên trong Hội đồng coi, chấm; Danh sách phân công GV coi chấm; Nội quy coi, chấm đính kèm)

Công tác chấm:

- Phần thi trắc nghiệm có điểm chấm trên máy sau khi học sinh làm bài xong. GV tổng hợp điểm vào bảng tổng hợp.

- Phần thi tự luận GV coi thi và chấm thi tải toàn bộ hình ảnh bài làm của HS về thành một file gửi về cho BGH để lưu giữ sau đó GV in và chấm bài cho HS.

6. Công tác báo cáo.

- Các khối, lớp vào điểm, hoàn thành việc đánh giá học sinh trên hệ thống, tổng hợp kết quả (theo yêu cầu) báo cáo về bộ phận chuyên môn của trường thời gian chậm nhất ngày 4/3/2022.

 - Nhà trường báo cáo kết quả kiểm tra giữa học kì 1 về Phòng Giáo trước 6/3/2022.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Ban Giám hiệu:

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra giữa kì 2 năm học 2021-2022.

- Công khai KH tới toàn hể CBGV,NV trong nhà trường, với CMHS được biết (Đưa lên trang thông tin nhà trường; nhóm zalo, bảng tin…)

- Tổ chức ra đề, duyệt đề, in sao đề kiểm tra các môn nghiêm túc cẩn trọng đảm bảo tính chính xác, bảo mật; tổ chức coi, chấm nghiêm túc.

          - Chỉ đạo việc coi, chấm chất lượng đúng quy định.

- Phân công giáo viên coi kiểm tra, giáo viên giám sát, chấm bài kiểm tra, giáo viên hỗ trợ kĩ thuật công nghệ thông tin.

- Tập huấn lại cho GV các bước thực hiện trong quá trình tiến hành kiểm tra, việc chấm chữa bài của HS.

 - Giám sát việc qua trình thực hiện KTĐK tại các phòng zoom, chấm bài kiểm tra; kiểm tra, rà soát lại việc chấm chữa bài kiểm tra của giáo viên.

- Xây dựng các quy định, quy chế, nội quy cần thực hiện khi thực hiện kiểm tra trực tuyến, phổ biến tới toàn thể giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh.

- Tổng hợp kết quả KTĐK, hoàn thành báo cáo   

- Đánh giá, rút kinh nghiệm việc tổ chức KTĐK bằng hình thức trực tuyến.

2. Tổ trưởng chuyên môn (TTCM)

-  Xây dựng kế hoạch ôn tập, củng cố kiến thức cho học sinh

- Cùng với tổ chuyên môn, xây dựng đề KTĐK, Tổ chức cho HS thi thử theo lịch của BGH

- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên, đôn đốc thực hiện và kiểm tra kết quả công việc.

- Cập nhật, triển khai kịp thời các chỉ đạo từ Ban Giám hiệu.

- Thực hiện tốt công tác thông tin, báo cáo.

  3. Giáo viên

- Nghiêm túc thực hiện các yêu cầu, sự phân công của Ban Giám hiệu, TTCM.

- Họp phụ huynh học sinh, học sinh  phổ biến  thời gian, hình thức ôn tập, nội quy KTĐK trực tuyến, hướng dẫn phụ huynh học sinh, học sinh các bước tiến hành kiểm tra.

- Tổ chức cho học sinh ôn tập trực tuyến, tập huấn cho học sinh, phụ huynh học sinh thông qua kiểm tra thử.

- Thực hiện đúng các quy định về coi, giám sát và chấm bài KTĐK theo qui định của nhà trường.

- Cập nhật đầy đủ, chính xác điểm và nhận xét đánh giá học sinh trên trang cổng thông tin điện tử đúng thời gian quy định. Thực hiện chính xác, đúng hạn các thống kê kết quả KTĐK theo mẫu của trường và Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Thực hiện tốt công tác thông tin, báo cáo.

4. Phụ huynh học sinh

- Chuẩn bị đầy đủ các thiết bị, phương tiện học tập cần thiết (máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh), kiểm tra các thiết bị trên máy (camera, micro), đường truyền mạng để đảm bảo điều kiện con tham gia làm bài tốt nhất.

- Tạo không gian, môi trường tốt nhất để học sinh thực hiện bài KTĐK.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định trong thi trắc nghiệm và phòng zoom KTĐK .

Trên đây là kế hoạch kiểm tra giữa học kì 2 của trường TH Thạch năm học 2021-2022.  Đề nghị các tập thể và cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện, có thắc mắc, khó khăn xin liên hệ ngay với các đ/c trong Ban Giám hiệu để được giải đáp, tháo gỡ kịp thời./.

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 41
Hôm qua : 120
Tháng 12 : 786
Năm 2022 : 22.703