Saturday, 10/12/2022 - 00:09|
✒🖋HỌC TẬP SÁNG TẠO 👨‍🎓👩‍🎓 RÈN LUYỆN CHĂM NGOAN 🤸‍♀️⛹️‍♀️ VUI CHƠI LÀNH MẠNH 👩🧑👧👦 XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN HỌC SINH TÍCH CỰC 🏫TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH THÁN🕍

KẾ HOẠCH Kiểm tra đánh giá và bàn giao chất lượng giáo dục HS cuối năm học 2021-2022

PHÒNG GD & ĐT QUỐC OAI

TRƯỜNG TH THẠCH THÁN

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

     

      Số: .. .../KH-THTT                                Thạch Thán, ngày 03  tháng 5  năm 2022

KẾ HOẠCH

Kiểm tra đánh giá và bàn giao chất lượng

giáo dục HS cuối năm học 2021-2022

 

 
  

 

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 28/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định đánh giá học sinh tiểu học; Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định đánh giá học sinh tiểu học; Công văn 3969/BGDĐT-GDTH ngày 10/9/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cp tiu học năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19; Công văn số 5766/BGDĐT-GDTH ngày 13/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức dạy học, đánh giá học sinh tiểu học thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông ứng phó dịch Covid-19;

Căn cứ Quyết định số 3952/QĐ-ƯBND ngàỵ 16/8/2021 của ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2021-2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội; Công văn số 3078/SGD&ĐT-GDPT ngày 31/8/2021 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 cấp tiểu học;

Căn cứ công văn số 122/PGDĐT-TH ngày 28/4/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quốc Oai về việc hướng dẫn kiểm tra, đánh giá và bàn giao chất lượng giáo dục học sinh cuối năm học 2021-2022;

Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 của trường Tiểu học Thạch Thán.

Trường Tiểu học Thạch Thán xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá và bàn giao cht lượng giáo dục học sinh cuối năm học 2021 - 2022 như sau:

 1.  MỤC ĐÍCH, YÊU CU
 1. Mục đích
 • Nhằm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, xác định được kết quả học tập, rèn luyện theo mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục cấp tiểu học và sự tiến bộ của học sinh để hướng dẫn hoạt động học tập, điu chỉnh các hoạt động dạy học nhm nâng cao chất lượng giáo dục.
 • Là một trong những điều kiện để xét hoàn thành chương trình lớp học, hoàn thành chương trình tiểu học.
 1. Yêu cầu
 • Đánh giá sự tiến bộ và vì sự tiến bộ của học sinh; coi trọng việc động viên, khuyến khích sự cố gắng trong học tập, rèn luyện của học sinh;
 • Giúp học sinh phát huy nhiều nhất khả năng, năng lực; kiểm tra, đánh giá đảm bảo nghiêm túc, khách quan, đúng quy định; coi trọng đến chất lượng và hiệu quả đích thực; không tạo áp lực cho HS và cha mẹ HS.
 1. NỘI DUNG
 1. Kim tra định kỳ cuối năm học

1.Thời gian

 • Thời gian kiểm tra định kỳ cuối năm học từ ngày 10/5/2022 đến ngày 25/5/2022.

- Cụ thể:

             + Từ ngày 10/5/2022 đến ngày 16/5/2022 đánh giá các môn học và hoạt động giáo dục; kiểm tra các môn Khoa học, Lịch sử và Địa lý, Tin học, Tiếng Anh.

             + Ngày 17/5/2022 kiểm tra Toán, Tiếng Việt khối 2, 4

             + Ngày 18/5/2022 kiểm tra Toán, Tiếng Việt khối 1, 3

             + Ngày 20/5/2022 kiểm tra Toán, Tiếng Việt khối 5

             2.Tổ chức ra đề kiểm tra

 • Hiệu trưởng chịu trách nhiệm chỉ đạo ra đề kiểm tra các môn học theo quy định đảm bảo chính xác, an toàn và bảo mật.
 • Nội dung đề kiểm tra phù hp với yêu cầu cần đạt về nội dung học tập và các thành phần năng lực của môn học. Câu hỏi, bài tập kiểm tra phải được thiết kế đảm bảo các mức theo quy định, tập trung vào nội dung học tập “cốt lõi” theo Công văn 3969/BGDĐT-GDTH ngàỵ 10/9/2021 của Bộ GDĐT; không tổ chức kiểm tra, đánh giá các nội dung, yêu cầu đã được tinh giản, các bài không dạy hoặc đã chuyển thành đọc thêm, tự học.

          3.Tổ chức coi, chm

          3.1. Đối với lớp 1, 2, 3, 4

 • Nhà trường phân công 02 GV cùng coi, cùng chấm chung một lớp. GV đang dạy lp làm giám thị 1/giám khảo 1; GV dự kiến dạy năm sau làm giám thị 2/ giám khảo 2.

         3.2.Đối với lớp 5

 1. Môn Khoa học, Lịch sử và Địa lí, Tiếng Anh, Tin học nhà trường chủ động xây dựng lịch kiểm tra; tổ chức coi chấm đảm bảo đánh giá khách quan, chính xác.
 2. Môn Tiếng Việt và Toán
 • Hình thức kiểm tra:
 • Hội đồng kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao chất lượng giáo dục học sinh lp 5 lên lớp 6 do Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định. Hội đng có nhiệm vụ tổ chức coi, chấm bài kiểm tra và nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục học sinh. Việc tổ chức coi, chấm bài kiểm tra định kỳ có sự tham gia của giáo viên trường Trung học cơ sở trên cùng địa bàn.
 • Xếp phòng kiểm tra và chỗ ngồi của học sinh theo số báo danh; mỗi phòng có 24 học sinh, đảm bảo giãn cách tối đa, khoảng cách giữa 02 học sinh ngồi cạnh nhau ít nhất là 1, 2 mét theo hàng ngang.
 • Tổ chức coi:

+ Thời gian: ngày 20/5/2022

+ Hội đng phân công 02 giám thị/phòng: giám thị số l là giáo viên trường Tiểu học, giám thị số 2 là giáo viên trường THCS.

 • Tổ chức chấm:

+ Thời gian: ngày 21/5/2022

+ Hội đồng phân công giám khảo chấm số 1 là giáo viên dạy lớp 4 và giáo viên dạy lớp 5 của trường Tiểu học, giám khảo số 2 là giáo viên Toán hoặc giáo viên Ngữ văn của trường THCS.

 • Lãnh đạo Hội đồng tổng hp kết quả bài kiểm tra, báo cáo về Phòng GDĐT chậm nhất 11h00p ngày 23/5/2022.
 1. Bàn giao chất lượng giáo dục học sinh
 1. Đối với lớp 1, 2, 3, 4
 • Nhà trường thành lập Hội đồng tổ chức nghiệm thu, bàn giao chất lượng Giáo dục HS, thực hiện theo khoản 2, Điều 15 của Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 28/9/2016 của Bộ GDĐT về quy định đánh giá HS tiểu học; giáo viên chủ nhiệm trao đổi với GV sẽ nhận HS vào năm học tiếp theo về những nét ni bật hoặc hạn chế của HS và bàn giao hồ sơ đánh giá học sinh.
 • Tổ chức bàn giao chất lượng giáo dục học sinh; lập biên bản bàn giao, kèm theo Bảng tổng hp kết quả giáo dục cuối năm (03 bộ/lớp, GV chủ nhiệm giữ 01 bộ, 01 bộ GV nhận bàn giao và 01 bộ lưu nhà trường).
 1. Đối với lớp 5
 • Căn cứ vào kết quả đánh giá thường xuyên, điểm kiểm tra định kỳ đối với từng môn học, hoạt động giáo dục của học sinh và mức độ đạt được về từng năng lực, phẩm chất, giáo viên chủ hoàn thiện hồ sơ đánh giá học sinh {Học bạ, Bảng Tng hợp kết quả đánh giá giáo dục) và bàn giao h sơ học sinh cho nhà trường.                                                                

 

            -Hiệu trưởng trường Tiu học và THCS trên cùng địa bàn t chức nghiệm thu,  bàn giao chất lượng giáo dục học sinh lp 5 hoàn thành chương trình tiểu học. Hồ sơ gồm: Biên bản nghiệm thu, bàn giao chất lượng kèm theo Bảng tổng hợp kết quả giáo dục năm học 2021-2022 của học sinh lớp 5 được lập thành 03 bản, có đủ chữ ký và đóng dấu của 02 nhà trường và giáo viên chủ nhiệm lớp 5 (01 bản lưu trường THCS; 01 bản lưu trường Tiểu học; 01 GVCNgiữ).

 • Nhà trường tiểu học có trách nhiệm trả học bạ của học sinh khi học sinh ra trường.
 1. Học sinh chưa hoàn thành chương trình lớp học
 • Cuối năm học, đối với học sinh chưa được xác nhận hoàn thành chương trình lớp học, hiệu trưởng chỉ đạo giáo viên lập kế hoạch, hướng dẫn, giúp đỡ học sinh ôn tập trong hè; đánh giá bổ sung để xét hoàn thành chương trình lớp học.
 • Đối với học sinh đã được hướng dẫn, giúp đỡ mà vẫn chưa đủ điều kiện hoàn thành chương trình lớp học, tùy theo mức độ chưa hoàn thành ở các môn học, hoạt động giáo dục, mức độ hình thành và phát triển một số năng lực, phẩm chất, giáo viên lập danh sách báo cáo hiệu trưởng xem xét, quyết định việc lên lớp hoặc ở lại lớp.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

*Đối với Ban giám hiệu

 • Xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra đánh giá và bàn giao chất lượng giáo dục HS cuối năm học 2021-2022; chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết phục vụ cho công tác coi, chấm và bàn giao chất lượng HS.
 • Tổ chức ra đề, duyệt đề, coi, chấm... đảm bảo đúng quy trình; thiết lập và lưu trữ hồ sơ, các biên bản làm việc đầy đủ.
 • Chủ trì phối hợp với trường THCS trên cùng địa bàn tổ chức kiểm tra, đánh giá nghiệm thu, bàn giao chất lượng học sinh lớp 5 lên lớp 6 đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định; giới thiệu danh sách thành viên Hội đồng kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục học sinh lớp 5 lên lớp 6 (theo mẫu), gửi về bộ phận chuyên môn Tiểu học Phòng GD&ĐT trước ngày 10/5/2022.
 • Chỉ đạo giáo viên thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định về kiểm tra, đánh giá học sinh; lập các hồ sơ báo cáo theo phần mềm quản lý giáo dục ngành; hoàn thành báo cáo thống kê, báo cáo cuối năm theo đúng quy định.
 • Tổng hp kết quả kiểm tra, đánh giá các khối lớp (theo mẫu), về bộ phận chuyên môn Tiểu học phòng GD&ĐT qua Email: th-qo@hanoiedu. vn, thời gian chậm nhất ngày 31/5/2022.

           

            * Đối với giáo viên

 • Thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định về kiểm tra, đánh giá học sinh; lập các hồ sơ báo cáo theo phần mềm quản lý giáo dục ngành; hoàn thành báo cáo thống kê, báo cáo cuối năm theo đúng quy định.

             - Đảm bảo đúng lịch và giờ giấc coi chấm thi.

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra đánh giá và bàn giao chất lượng giáo dục HS cuối năm học 2021-2022, nhà trường đề nghị các bộ phận trong nhà trường triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong qủá trình thực hiện, nếu có vướng măc cn báo cáo về nhà trường qua bộ phận chuyên môn đ kịp thời giải quyết./.

Nơi nhận:

 

- BGH nhà trường;

- Bộ phận CM;

- L­ưu VT.

 HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Nga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Trường Tiểu học Thạch Thán
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 42
Tháng 12 : 788
Năm 2022 : 22.705