Friday, 09/12/2022 - 23:21|
✒🖋HỌC TẬP SÁNG TẠO 👨‍🎓👩‍🎓 RÈN LUYỆN CHĂM NGOAN 🤸‍♀️⛹️‍♀️ VUI CHƠI LÀNH MẠNH 👩🧑👧👦 XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN HỌC SINH TÍCH CỰC 🏫TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH THÁN🕍

DANH MỤC HỒ SƠ TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH THÁN NĂM HỌC 2022-2023

DANH MỤC HỒ SƠ TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH THÁN

NĂM HỌC 2022-2023

 (Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-THTN  ngày    /     /2022 của HT

trường Tiểu học Thạch Thán)

Số và ký hiệu hồ sơ

Tiêu đề mục và tiêu đề hồ sơ

Thời hạn bảo quản

Người lập hồ sơ

Ghi

chú

(Nơi lưu trữ)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

I. HỒ SƠ TỔNG HỢP

01.TH

Kế hoạch chiến lược của nhà trường

Vĩnh viễn

 

Nguyễn Thị Nga

 

Phòng

Hiệu

trưởng

 

02.TH

Sổ kế hoạch (KH thực hiện quy chế dân chủ; KH hoạt động của Ban Đ DCMHS; KH tổ chức Hội nghị CBCCVC; …)

10 năm

Nguyễn Thị Nga

 

03.TH

Sổ nghị quyết nhà trường

Vĩnh viễn

 

Nguyễn Thị Nga

 

04.TH

Nội quy, Quy chế trường học (Quy chế làm việc của nhà trường; Quy tắc ứng xử; Quy chế xây dựng trường học an toàn; Quy chế phối hợp giữa GĐ-NT-XH; Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự

20 năm

Nguyễn Thị Nga

 

05.TH

Kế hoạch nhiệm vụ năm học; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học

Vĩnh viễn

 

Nguyễn Thị Nga

 

 

06.TH

Báo cáo sơ kết học kỳ, tổng kết năm học và bảng lưu các báo cáo liên quan đến đào tạo (số liệu thống kê giáo dục hàng năm)

Vĩnh viễn

 

Nguyễn Thị Nga

 

 

07.TH

Hồ sơ dự thi thăng hạng (danh sách trúng tuyển; hồ sơ cá nhân dự thi các tài liệu liên quan)

20 năm

Nguyễn Thị Nga

 

 

08.TH

Hồ sơ công tác Đảng

 

10 năm

Nguyễn Thị Nga

 

 

09.TH

Hồ sơ công tác bán trú

 

05 năm

Nguyễn Thị Nga

 

 

10.TH

Hồ sơ liên kết Tiếng Anh

 

05 năm

Nguyễn Thị Nga

 

 

II. HỒ SƠ QUẢN LÝ NHÂN S

01.NS

Danh sách trích ngang lý lịch CBQL-GV-NV

Vĩnh viễn

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Phòng

Hiệu

trưởng

 

02.NS

Hồ sơ của từng cá nhân CBQL-GV- NV

Vĩnh viễn

CBQL-GV-NV

 

III. HỒ SƠ QUẢN LÝ HỌC SINH

01.QHS

Sổ đăng bộ (CBGVNV và HS)

Vĩnh viễn

Trần Thị Hường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phó

Hiệu

trưởng

 

02.QHS

Sổ phổ cập giáo dục

Vĩnh viễn

Trần Thị Hường

 

03.QHS

Hồ sơ cá nhân của từng Học sinh

5 năm

Trần Thị Hường

 

04.QHS

Hồ sơ HTCTTH

10 năm

Trần Thị Hường

 

05.QHS

Sổ theo dõi các lớp

Vĩnh viễn

Trần Thị Hường

 

06.QHS

Hồ sơ khen thưởng HS

Vĩnh viễn

Trần Thị Hường

 

07.QHS

Học bạ học sinh

Trả HS khi HSHTCTTH, chuyển trường

Trần Thị Hường

 

08.QHS

Sổ theo dõi học sinh chuyển đi, chuyển đến

10 năm

Trần Thị Hường

 

09.QHS

Hồ sơ HS khuyết tật

 

Trả HS khi HSHTCTTH chuyển trường

Trần Thị Hường

 

10.QHS

Hồ sơ theo dõi học sinh chuyển đi, chuyển đến

 

Hết khoá

Trần Thị Hường

 

IV. HỒ SƠ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, TÀI SẢN – CƠ SỞ VẬT CHẤT

01.QLTC

Các văn bản qui định quản lý tài chính

Theo hiệu lực của văn bản

Nguyễn Thị Thanh Huyền

 

 

Kế toán

 

02.QLTC

Dự toán thu chi

10 năm

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Kế toán

 

03.QLTC

Các loại chứng từ thu chi, quyết toán tài chính hàng năm

10 năm

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Kế toán

 

04.QLTC

Báo cáo tài chính

10 năm

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Kế toán

 

05.QLTC

Biên bản kiểm tra tài chính

10 năm

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Kế toán

 

06.QLTC

Hồ sơ sổ sách tài chính theo quy định

10 năm

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Kế toán

 

07.QLTC

Qui chế chi tiêu nội bộ của nhà trường

10 năm

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Kế toán

 

08.QLTC

Chứng từ chi thanh toán chế độ khác (nếu có)

10 năm

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Kế toán

 

09.QLTC

Các khoản thu hộ đầu năm học

Vĩnh viễn

 

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Kế toán

 

10.QLTC

Hồ sơ xét cấp kinh phí hỗ trợ chi phí học tập đối với học sinh

 

10 năm

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Kế toán

 

11.QLTC

Quy chế ban hành quy định quản lý và sử dụng tài sản công

10 năm

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Kế toán

 

V. HỒ SƠ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC

01.KĐ

Các văn bản pháp quy

Theo hiệu lực của văn bản

Nguyễn Thị Nga

 

Phòng

Hiệu

Trưởng

 

02.KĐ

Kế hoạch tự đánh giá

Vĩnh viễn

Nguyễn Thị Nga

 

03.KĐ

Phiếu đánh giá các tiêu chí

Vĩnh viễn

Nguyễn Thị Nga

 

04.KĐ

Báo cáo tự đánh giá

Vĩnh viễn

Nguyễn Thị Nga

 

05.KĐ

Các hộp minh chứng

Vĩnh viễn

Nguyễn Thị Nga

 

06.KĐ

Hồ sơ công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia và đạt mức chất lượng tối thiểu

20 năm

Nguyễn Thị Nga

 

 

VI. HỒ SƠ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

01.TĐ

Các văn bản hướng dẫn

Theo hiệu lực của văn bản

Nguyễn Thị Nga

 

 

Phòng

Hiệu

Trưởng

 

02.TĐ

Báo cáo sơ kết HKI

10 năm

Nguyễn Thị Nga

 

03.TĐ

Báo cáo tổng kết năm học

Vĩnh viễn

Nguyễn Thị Nga

 

04.TĐ

Quyết định khen thưởng

Vĩnh viễn

Nguyễn Thị Nga

 

05.TĐ

Các quyết định về việc tặng thưởng các danh hiệu cho Tập thể và cá nhân

Vĩnh viễn

Nguyễn Thị Nga

 

06.TĐ

Các báo cáo thành tích của tập thể và cá nhân đề nghị các cấp khen thưởng

Vĩnh viễn

Trần Thị Hường

 

Phòng

Phó Hiệu

Trưởng

 

07.TĐ

Sổ khen thưởng, kỷ luật

 

10 năm

Trần Thị Hường

 

08.TĐ

Hồ sơ tham gia các hội thi TDTT, Văn nghệ, giao lưu,… (Giấy khen, giấy chứng nhận,..)

Vĩnh viễn

Trần Thị Hường

 

VII. HỒ SƠ THỰC HIỆN CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG

01.CVĐ

Các văn bản hướng dẫn

Theo hiệu lực của văn bản

Nguyễn Thị Nga

 

 

 

Phòng

Hiệu

Trưởng

 

 

 

 

02.CVĐ

Hồ sơ thực hiện phong trào “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

10 năm

Nguyễn Thị Nga

 

03.CVĐ

Hồ sơ thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”

10 năm

Nguyễn Thị Nga

 

04.CVĐ

Hồ sơ thực hiện cuộc vận động “Hai không với 4 nội dung”

10 năm

Nguyễn Thị Nga

 

05.CVĐ

Hồ sơ thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

10 năm

Nguyễn Thị Nga

 

VIII. HỒ SƠ PHÁP CHẾ, PHÁP LUẬT

01.PCPL

Hồ sơ pháp chế  

10 năm

Nguyễn Thị Nga

 

Phòng

Hiệu

Trưởng

 

02.PCPL

Hồ sơ phổ biến, GD pháp luật

10 năm

Trần Thị Hường

 

03.PCPL

Hồ sơ phòng chống tham nhũng

 

10 năm

Nguyễn Thị Nga

 

IX. HỒ SƠ QUẢN LÝ CHUYÊN MÔN

01.CM

Công văn hướng dẫn

Theo hiệu lực văn bản

Trần Thị Hường

 

 

 

 

 

Phòng

Phó Hiệu

Trưởng

 

02.CM

Sổ kế hoạch của phó Hiệu trưởng

20 năm

Trần Thị Hường

 

03.CM

Sổ nghị quyết chuyên môn

20 năm

Trần Thị Hường

 

04.CM

Sổ theo dõi học sinh

 

20 năm

Trần Thị Hường

 

05.CM

Sổ theo dõi giáo viên

 

20 năm

Trần Thị Hường

 

06.CM

Hồ sơ kiểm tra CN (HS)

 

20 năm

Trần Thị Hường

 

07.CM

Hồ sơ thi viết chữ đẹp

 

20 năm

Trần Thị Hường

 

08.CM

Sổ dự giờ

 

20 năm

Trần Thị Hường

 

09.CM

Hồ sơ các tổ chuyên môn (kế hoạch dạy học môn học và hoạt động giáo dục tổ CM từ khối 1 đến khối 5)

 

10 năm

Tổ, khối trưởng

 

10.CM

Hồ sơ chuyên môn của giáo viên

 

10 năm

Các giáo viên

 

11.CM

Hồ sơ lựa chọn sách giáo khoa

 

Vĩnh viễn

 

Trần Thị Hường

 

12.CM

Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn tổ

 

Vĩnh viễn

 

Trần Thị Hường

 

13.CM

Quy chế chuyên môn

 

Vĩnh viễn

 

Trần Thị Hường

 

X. HỒ SƠ KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC

01.KTNB

Công văn hướng dẫn

 

Theo hiệu lực văn bản

Nguyễn Thị Nga

Phòng

Hiệu

Trưởng

 

02.KTNB

Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học

 

Vĩnh viễn

 

Nguyễn Thị Nga

 

03.KTNB

Quyết định thành lập ban kiểm tra nội bộ trường học

 

20 năm

Nguyễn Thị Nga

 

04.KTNB

Biên bản kiểm tra nội bộ trường học

 

20 năm

Nguyễn Thị Nga

 

05.KTNB

Báo cáo kết quả kiểm tra nội bộ trường học

Vĩnh viễn

 

Nguyễn Thị Nga

 

06.KTNB

Hồ sơ kiểm tra, đánh giá xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp

 

10 năm

Nguyễn Thị Nga

 

XI. HỒ SƠ VĂN THƯ LƯU TRỮ

01.VT

Sổ đăng ký văn bản đến

 

 

10 năm

Vũ Thị Hà

 

Phòng

Hành chính

 

02.VT

Sổ đăng ký quyết định văn bản đi

10 năm

Vũ Thị Hà

 

03.VT

Sổ đăng ký văn bản đi

 

10 năm

Vũ Thị Hà

 

04.VT

Quy chế công tác văn thư lưu trữ

10 năm

Nguyễn Thị Nga

 

05.VT

Kế hoạch công tác văn thư lưu trữ.

10 năm

Vũ Thị Hà

 

XII. HỒ SƠ Y TẾ

01.YT

Các văn bản chỉ đạo, Quyết định thành lập Ban chỉ đạo y tế trường học

Theo hiệu lực văn bản

Nguyễn Thị Nga

 

 

 

 

 

Phòng

Y tế

 

02.YT

Sổ kế hoạch của y tế

 

20 năm

Bùi Thị Bình

 

03.YT

Hợp đồng khám sức khỏe cho học sinh.

20 năm

Bùi Thị Bình

 

04.YT

Hồ sơ theo dõi sức khỏe CB - GV - NV trong nhà trường

Vĩnh viễn

Bùi Thị Bình

 

05.YT

Sổ tổng hợp theo dõi sức khỏe học sinh toàn trường.

05 năm

Bùi Thị Bình

 

06.YT

Các tranh ảnh, hình ảnh tuyên truyền và thực hiện giáo dục trẻ về vệ sinh cá nhân và môi trường, kế hoạch tuyên truyền của y tế, KH Phòng tránh TNTT ở trẻ em, sổ theo dõi cp phát thuốc y tế, theo dõi tiêm chng.

10 năm

Bùi Thị Bình

 

07.YT

Biên bản kiểm tra y tế học đường, các loại biên bản kiểm tra thường xuyên vệ sinh học đường, vệ sinh ATTP, giây chứng nhận xét nghiệm nước...

20 năm

Bùi Thị Bình

 

08.YT

KH phòng chống tai nạn thương tích, KH phòng chống dịch bệnh và một số KH khác

20 năm

Bùi Thị Bình

 

XIII. HỒ SƠ CÔNG ĐOÀN

01.CĐ

Các công văn hướng dẫn

 

Theo hiệu lực văn bản

Nguyễn Thị Bình

 

 

Phòng

 

02.CĐ

Kế hoạch hoạt động Công đoàn

 

20 năm

Nguyễn Thị Bình

 

03.CĐ

Sổ nghị quyết ĐH công đoàn.

 

20 năm

Nguyễn Thị Bình

 

04.CĐ

Các báo cáo của Công đoàn

20 năm

Nguyễn Thị Bình

 

05.CĐ

Tờ trình của Công đoàn

20 năm

Nguyễn Thị Bình

 

06.CĐ

Danh sách khen thưởng của Công đoàn

20 năm

Nguyễn Thị Bình

 

XIV. HỒ SƠ CÔNG TÁC ĐỘI

 

01.CTĐ

Các văn bản hướng dẫn

Theo hiệu lực của văn bản

Nguyễn Thu Hằng

 

Phòng TPT

 

 

02.CTĐ

Sổ công tác Đội (Sổ Tổng phụ trách, sổ Liên đội, sổ Chi đội, sổ Nhi đồng)

Hết khoá

Nguyễn Thu Hằng

 

03.CTĐ

Chương trình - Kế hoạch công tác Đội

20 năm

Nguyễn Thu Hằng

 

04.CTĐ

Báo cáo công tác Đội

20 năm

Nguyễn Thu Hằng

 

05. CTĐ

Sổ truyền thống

Vĩnh viễn

 

Nguyễn Thu Hằng

 

XV. HỒ SƠ BAN ĐẠI DIỆN HỘI CHA MẸ HỌC SINH

 

01.CMHS

Các công văn hướng dẫn

Theo hiệu lực văn bản

Nguyễn Thị Nga

 

Phòng KT

 

 

02.CMHS

Kế hoạch hoạt động Ban đại diện CMHS

10 năm

Ban đại diện CMHS

 

03.CMHS

Nghị quyết Ban đại diện CMHS, nghị quyết họp CMHS của các lớp

Vĩnh viễn

 

Ban đại diện CMHS

 

04.CMHS

Danh sách Ban đại diện CMHS của trường, các lớp

10 năm

Ban đại diện CMHS

 

XVI. HỒ SƠ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

 

01.BDTX

Công văn hướng dẫn

Theo hiệu lực văn bản

Trần Thị Hường

 

Phòng

PHT

 

02.BDTX

Kế hoạch học bồi dưỡng thường xuyên của nhà trường

20 năm

Trần Thị Hường

 

03.BDTX

Danh sách CBQL-GV tham gia học BDTX

20 năm

Trần Thị Hường

 

04.BDTX

Báo cáo kết quả học BDTX

Vĩnh viễn

 

Trần Thị Hường

 

XVII. HỒ SƠ TUYỂN SINH

 

01.TS

Công văn hướng dẫn

Theo hiệu lực văn bản

Nguyễn Thị Nga

 

 

 

 

 

 

Phòng

PHT

 

02.TS

Kế hoạch tuyển sinh lớp Một; Tờ trình

 

Hết khoá

Trần Thị Hường

 

03.TS

Biên bản họp Hội đồng giáo dục địa phương về công tác tuyển sinh lớp Một (kèm theo Danh sách trẻ vào lớp 1 của địa phương mà trường có trách nhiệm nhận vào học)

Hết khoá

Trần Thị Hường

 

04.TS

Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh lớp Một

Hết khoá

Trần Thị Hường

 

05.TS

Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh lớp Một và bản phân công trách nhiệm của các thành viên Hội đồng

Hết khoá

Trần Thị Hường

 

06.TS

Thông báo tuyển sinh lớp Một

Hết khoá

Trần Thị Hường

 

07.TS

Danh sách học sinh trong tuyến học lớp Một

Hết khoá

Trần Thị Hường

 

08.TS

Báo cáo tổng kết kết quả tuyển sinh lớp Một

Hết khoá

Trần Thị Hường

 

09.TS

Biên bản họp biên chế học sinh vào các lớp Một, biên bản bắt thăm phân công giáo viên chủ nhiệm (đính kèm Danh sách học sinh các lớp Một).

Hết khoá

Trần Thị Hường

 

XVIII. HỒ SƠ LỄ HỘI, KHAI GIẢNG

 

01.KG

Chương trình khai giảng, lê hôi...

5 năm

Nguyễn Thị Nga

 

 

Phòng

HT

 

02.KG

Diễn văn khai giảng

5 năm

Nguyễn Thị Nga

 

03.KG

Thư của Chủ tịch nước

5 năm

Nguyễn Thị Nga

 

04.KG

Kế hoạch chuẩn bị khai giảng

5 năm

Nguyễn Thị Nga

 

05. LH

Các lễ hội khác

5 năm

Trần Thị Hường

 

XIX. HỒ SƠ HỘI THI GV DẠY GIỎI, CN GIỎI, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC CÁC CẤP

 

01.HG

Kế hoạch tổ chức Hội thi GV, CN giỏi cấp trường

Vĩnh viễn

 

Trần Thị Hường

 

 

 

 

Phòng

PHT

 

02.HG

Quyết định thành lập ban tổ chức

Vĩnh viễn

Nguyễn Thị Nga

 

03.HG

Quyết định thành lập ban giám khảo

Vĩnh viễn

Nguyễn Thị Nga

 

04.HG

Danh sách GV tham gia thi và bảng điểm chi tiết

Vĩnh viễn

 

Trần Thị Hường

 

05.HG

Quyết định công nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường

Vĩnh viễn

 

Nguyễn Thị Nga

 

06.HG

Hồ sơ tham gia Hội thi các cấp (nếu có)

Vĩnh viễn

 

Trần Thị Hường

 

07.HG

SKKN đạt giải

10 năm

Trần Thị Hường

 

08.HG

Bài thi, bài thực hành

02 năm

Trần Thị Hường

 

XX. HỒ SƠ BA CÔNG KHAI

 

01.CK

Kế hoạch thực hiện công khai

20 năm

Nguyễn Thị Nga

Phòng

HT

 

02.CK

Quy chế thực hiện công khai

20 năm

Nguyễn Thị Nga

 

03.CK

Các biểu mẫu công khai theo quy định

20 năm

Nguyễn Thị Nga

 

XXI. HỒ SƠ HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC

 

01.HNCBVC

Công văn hướng dẫn

Theo hiệu lực văn bản

Nguyễn Thị Nga

 

 

 

 

Phòng

HT

 

02.HNCBVC

Chương trình hội nghị

20 năm

Nguyễn Thị Nga

 

03.HNCBVC

Kê hoạch năm học

20 năm

Nguyễn Thị Nga

 

04.HNCBVC

Bản cam kết trách nhiệm

20 năm

Nguyễn Thị Nga

 

05.HNCBVC

Bản phân công trách nhiệm CB- VC

20 năm

Nguyễn Thị Nga

 

06.HNCBVC

Báo cáo ban thanh tra nhân dân

20 năm

Hà Thị Thu Hiền

 

07.HNCBVC

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học cũ

20 năm

Nguyễn Thị Nga

 

08.HNCBVC

Bản đăng ký thi đua

20 năm

Nguyễn Thị Nga

 

09.HNCBVC

Quyết định phân công nhiệm vụ CBCCVC

20 năm

Nguyễn Thị Nga

 

10.HNCBVC

Nôi quy, quy chế quy định nghĩa vụ và quyền lời của CBCCVC

20 năm

Nguyễn Thị Nga

 

11.HNCBVC

Nghị quyết hội nghị

Vĩnh viễn

 

Nguyễn Thị Nga

 

XXII. HỒ SƠ QUY HOẠCH CBQL, TTCM, TPCM

 

01.QH

Các công văn hướng dẫn

Theo hiệu lực văn bản

Nguyễn Thị Nga

 

 

Phòng

HT

 

02.QH

Tờ trình

Vĩnh viễn

Nguyễn Thị Nga

 

03.QH

Danh sách trích ngang

Vĩnh viễn

Nguyễn Thị Nga

 

04.QH

Hồ sơ quy hoạch CBQL

 

Vĩnh viễn

Nguyễn Thị Nga

 

XXII. HỒ SƠ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY

 

 

01.PCCC

Quyết định thành lập đội PCCC nhà trường

20 năm

Nguyễn Thị Nga

 

 

Phòng

HT

 

02.PCCC

Kế hoạch , phương an thực hiện PCCC

Vĩnh viễn

Nguyễn Thị Nga

 

03.PCCC

Sổ theo dõi PCCC(kiểm tra điều kiện an toàn PCCC, tuyên truyền và huấn luyện PCCC, phương tiện

PCCC)

Vĩnh viễn

Nguyễn Thị Nga

 

04.PCCC

Báo cáo việc thực hiện PCCC của cơ sở

Vĩnh viễn

 

Nguyễn Thị Nga

 

XXIII. HỒ SƠ AN TOÀN ANTT - AT GIAO THÔNG

 

01.ANTT

Quyết định thành lập ban chỉ đạo an toàn ANTTcủa nhà trường

20 năm

Nguyễn Thị Nga

Phòng

HT

 

02.ANTT

Kế hoạch thực hiện

Vĩnh viễn

Nguyễn Thị Nga

 

03.ANTT

Báo cáo

Vĩnh viễn

Nguyễn Thị Nga

 

XXIV. HỒ SƠ TỔ HÀNH CHÍNH , VĂN PHÒNG

 

01.VP

Kế hoạch, báo cáo của các bộ phận tổ Văn phòng

10 năm

Nguyễn Thị Thanh Huyền

 

Phòng KT

 

02.VP

Biên bản sinh hoạt Tổ Văn phòng

Vĩnh viễn

 

Nguyễn Thị Thanh Huyền

 

XXV. HỒ SƠ TỔ CHUYÊN MÔN

 

01.CM

Kế hoạch hoạt động của tổ chuyên môn theo năm học, tháng, chủ đề

10 năm

Tổ trưởng

 

 

 

 

 

 

Phòng

PHT

 

 

02.CM

Biên bản sinh hoạt Tổ, Khối

Vĩnh viễn

 

Tổ trưởng

 

03.CM

Hồ sơ lưu các văn bản tài liệu có liên quan đến hoạt động của tổ hàng năm

10 năm

Tổ trưởng

 

04.CM

Sổ theo dõi học sinh, theo dõi GV

10 năm

Tổ trưởng

 

04.CM

Sổ dự giờ

10 năm

Giáo viên

 

05.CM

Sổ ghi chép của giáo viên (nội dung BDTX, Bồi dưỡng hè, BD chuyên đề, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, họp hội đồng, sinh hoạt cuyên môn..)

Vĩnh viễn

Giáo viên

 

06.CM

Sáng kiến kinh nghiệm

Vĩnh viễn

Giáo viên

 

07.CM

Sổ chủ nhiệm

 

Hết khoá học

Giáo viên

 

XXVI. HỒ SƠ TÀI SẢN, CƠ SỞ VẬT CHẤT

 

01.QLTS

Sổ theo dõi tài sản các lớp

Vĩnh viễn

Nguyễn Thị Thanh Huyền

 

Phòng

KT

 

02.QLTS

Sổ kiểm kê tài sản

Vĩnh viễn

Nguyễn Thị Thanh Huyền

 

03.QLTS

Biên bản kiểm kê TS Biên ban thanh ly TS Biên ban ban giao TS

Vĩnh viễn

Nguyễn Thị Thanh Huyền

 

XXVII. HỒ SƠ HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

 

01.HĐT

Quyêt đinh thanh lâp

Vĩnh viễn

Phòng Giáo dục

Phòng

HT

 

02.HĐT

Tơ trình, Biên ban đê nghi cac tô.

Vĩnh viễn

Các tổ

 

03.HĐT

Sô Nghi quyêt Hôi đông trương

Vĩnh viễn

Nguyễn Thị Nga

 

04. HĐT

Hồ sơ thành lập Hội đồng trường

 

20 năm</